ČESTO POSTAVLJANA PITANJA


O MOGUĆNOSTIMA VANREDNOG ŠKOLOVANJA:

PITANJE: Imam završenu osnovnu školu, da li postoji mogućnost doškolavanja u vašoj školi?

ODGOVOR: Da, naravno, imate mogućnost izbora upisa svih aktivnih trogodišnjih i četvorogodišnjih obrazovnih profila u našoj školi, uslov je da imate više od 17 godina da biste bili vanredni učenik.

PITANJE: Imam završen samo prvi razred srednje škole, da li postoji mogućnost da završim započeto školovanje istog profila u vašoj školi kao vanredan učenik?

ODGOVOR: Da, naravno, uslov je da ste stariji od 17 godina i da je obrazovni profil za koji ste započeli školovanje iz područja rada naše škole i da je aktivan; ukoliko dati profil nije u našoj ponudi možete se opredeliti za neki drugi najsličniji i najpribližniji profil.

PITANJE:  Imam završen treći stepen – trogodišnju školu, da li postoji mogućnost da se doškolujem za četvrti stepen?

ODGOVOR: Da, naravno, imate mogućnost dokvalifikacije za sve aktivne četvorogodišnje obrazovne profile u našoj školi.

PITANJE: Imam završenu gimnaziju, postoji li mogućnost da se u vašoj školi kroz vanredno školovanje prekvalifikujem?

ODGOVOR: Da, naravno, imate mogućnost prekvalifikacije u sve aktivne trogodišnje i četvorogodišnje obrazovne profile u našoj školi.

PITANJE: Imam završenu srednju školu IV stepen i fakultet, postoji li mogućnost doškolavanja u vašoj školi vanredno?

ODGOVOR: Da, naravno, imate mogućnost prekvalifikacije u sve aktivne trogodišnje i četvorogodišnje obrazovne profile u našoj školi.

Ukoliko ste u nedoumici koji obrazovni profil želite da završite ili imate bilo kakvih nejasnoća bilo bi poželjno da dođete do naše škole sa dokumentima i da vas posavetujemo šta bi bilo najbolje, najbrže i najjeftinije rešenje za vas. 


O POSTUPKU I PROCEDURI UPISA:

PITANJE: Kada se mogu upisati u srednju školu vanredno, postoji li neki upisni rok?

ODGOVOR: U srednju školu se vanredno možete upisati bilo kada u toku školske godine osim ako spadate u kategoriju vanrednih polaznika, odnosno, onih lica koji nikada nisu bili u sistemu srednjeg obrazovanja – ova lica se upisuju u srednju školu kada i redovni učenici, po konkursu u junu mesecu.

PITANJE: Koji je postupak upisa?

ODGOVOR:  Potrebno je da dođete do naše škole radnim danima u prepodnevnim satima kako biste obavili upis – predali potrebna dokumenta i popunili prijavni list-molbu.

Bilo bi poželjno da pre obavljanja postupka upisa dođete do škole na prethodno zakazan sastanak na kome bi razgovarali o detaljima.

PITANJE: Šta je sve potrebno od dokumenata za upis?

ODGOVOR: Za upis je potrebno da pripremite:

  1. Dokumenta vašeg prethodnog školovanja – svedočanstva i diploma (original ili overene fotokopije);
  2. Izvod iz matične knjige rođenih (i venčanih ako ste venčani);
  3. Lekarsko uverenje obavljeno u cilju upisa željenog profila;
  4. Uplaćen iznos za upisninu – uplatnicu.
  5. Popunjen prijavni list – molba (dobija se u školi)

Navedena dokumenata podnosite kod koordinatora za obrazovanje odraslih i time je procedura podnošenja dokumenata za upis završena.

Za maloletna lica dokumenta podnosi i ugovor potpisuje roditelj ili staratelj.

PITANJE: Koliko traje procedura upisa?

ODGOVOR:  Potrebno vreme za obradu dokumentacije u cilju upisa vanrednih učenika je nekoliko radnih dana; postupak se svodi na sledeće aktivnosti:

  • komisija za dopunske ispite utvrđuje sve predmete koji se priznaju i sve predmete iz kojih je potrebno položiti dopunske ispite;
  • izrađuje se rešenje o priznatim predmetima i dopunskim ispitima i ugovor sa školom koji je potrebno potpisati.

Pre bilo kakve aktivnosti molimo vas da ipak prvo lično dođete do naše škole sa svojim dokumentima na jedan, prethodno zakazan sastanak kako bi razjasnili sve eventualne nejasnoće. 


O ISPITIMA, TRAJANJU, FINANSIJAMA

PITANJE: Koji je broj predmeta iz kojih je potrebno položiti ispite?

ODGOVOR: Tačan broj predmeta, odnosno, ispita se utvrđuje od strane komisije za dopunske ispite; na osnovu podnete dokumentacije vanrednog učenika (svedočanstva osnovne ili srednje škole) i programa upisanog obrazovnog profila koji je potrebno savladati komisija utvrđuje sve predmete koji se priznaju i sve one iz kojih je potrebno položiti dopunske ispite.

PITANJE: Imam završen treći stepen – trogodišnju školu, da li se za doškolavanje za IV stepen polažu ispiti samo četvrtog razreda?

ODGOVOR: Ne, potrebno je položiti ispite iz svih predmeta IV godine, ali i iz svih predmeta I, II i III godine koji predstavljaju razliku između obrazovnog profila sa kojim dolazite i željenog upisanog profila (svi oni predmeti čiji sadržaji nisu pretežno isti i predmeti koji nisu utvrđeni školskim programom željenog upisanog profila).

 

PITANJE: Imam završen treći stepen – trogodišnju školu i želim da se doškolujem, koliko vremena će biti potrebno da steknem diplomu četvorogodišnjeg profila?

ODGOVOR: Na ovo pitanje nije lako odgovoriti jer postoji čitav niz faktora koji mogu uticati na brzinu i tok vašeg budućeg vanrednog školovanja; brzina i trajanje školovanja zavisi od vaših tehničkih i finansijskih mogućnosti, raspoloživosti i slobodnog vremena, a sve u skladu sa tehničkim uslovima i organizacionim mogućnostima škole. U velikoj meri je relevantan i broj dopunskih ispita, odnosno, razlika između vašeg stečenog obrazovanja i željenog obrazovnog profila. Vanredno školovanje u našoj školi se svodi na tri glavne aktivnosti – realizacija vežbi/prakse koja je uslov za izlazak na ispit iz većine stručnih predmeta, zatim, polaganje ispita i polaganje maturskog/završnog ispita. Realizacija vežbi/prakse se najčešće izvodi u prostoru naše škole uz redovne učenike u terminima redovne nastave, a može se ostvariti i u nekoj firmi/preduzeću/kompaniji obavljanjem stručne prakse. Sve malopre navedeno utiče na tok , brzinu i vreme koje je potrebno za realizaciju školovanja pa je svaki slučaj priča za sebe i posebno se tretira i obrađuje.

PITANJE: Za potrebe skorijeg zaposlenja potrebno je da promenim zanimanje, ukoliko se doškolavam vanredno u vašoj školi koliko brzo mogu dobiti zvanje/diplomu?

ODGOVOR: Pogledati odgovor na prethodno pitanje.

PITANJE: Hoću da se doškolujem vanredno u vašoj školi, koji je iznos naknade za jednu godinu?

ODGOVOR: Uvid u važeći cenovnik doškolavanja (dokvalifikacije i prekvalifikacije) imate posetom web stranice:

Visina školarine

Ukoliko imate dodatnih pitanja pozivamo vas da dođete do naše škole sa svojim dokumentima na jedan, prethodno zakazan sastanak kako biste dobili odgovore na sva vaša pitanja i razjasnili sve eventualne nejasnoće.